Boer zoekt vogel

Met het project 'Boer zoekt vogel' ontwikkelden we een soortgerichte landschapsvisie met specifieke maatregelen voor landschap en biodiversiteit in het landbouwlandschap van de Grote Netevallei.Delen

PDPO Boer zoekt vogel: Samenwerken aan het behoud van een biodivers landbouwlandschap in de Grote Netevallei met extra aandacht voor agrarische soorten

In het lanbouwlandschap van de Grote Netevallei staat de biodiversiteit onder druk door het verdwijnen van kleine landschapselementen zoals hagen, heggen, houtkanten, knotbomenrijen, poelen en hoogstamboomgaarden. Ondanks de bereidheid van landbouwers om aandacht te schenken aan biodiversiteit, blijft het lastig om de juiste ondersteuning te vinden. Zware administratieve lasten, gebrek aan kennis en diverse natuurdoelstellingen bemoeilijken concrete acties op het terrein, wat de relatie tussen landbouw en natuur niet ten goede komt.

Binnen het werkingsgebied van Regionaal Landschap Rivierenland herbergt het landbouwgebied rond de Grote Nete van Lier tot Heist-op-den-Berg een bijzondere diversiteit aan landschappen, met (relict)populaties van heel wat interessante agrarische soorten zoals patrijs, veldleeuwerik, kneu, ringmus, kievit, wulp, scholekster, gele kwikstaart, zomertortel en ingekorven vleermuis.

Voor sommige van deze agrarische soorten is de situatie kritiek, wat heeft geleid tot specifieke soortbeschermingsprogramma's. Het is echter een uitdaging om landschappelijke maatregelen te treffen die rekening houden met de uiteenlopende eisen van deze soorten en de inpasbaarheid van deze maatregelen in het desbetreffende landbouwgebied.

Breed gedragen visie met concrete terreinacties op perceelsniveau

Daarom ontwikkelde Regionaal Landschap Rivierenland, een vzw die zich inzet voor het behoud en het versterken van lokale natuur en kleine landschapselementen, met de steun van PDPO, het Programma voor Plattelandsontwikkeling, de soortgerichte landschapsvisie ‘Boer zoekt vogel’. Deze breed gedragen visie, ontstond dankzij input van o.a. Vlaamse Landmaatschappij, Provincie Antwerpen, Stichting Kempens Landschap, Agentschap voor Natuur en Bos, Agentschap voor Landbouw en Visserij, Vlaamse Milieumaatschappij, Natuurpunt Heist-op-den-Berg, Natuurpunt De Wielewaal, Boerenbond, Boerennatuur Vlaanderen, Hubetusvereniging Vlaanderen, De Vlaamse Waterweg en Landelijke gilden.

De visie geeft bovendien niet alleen inzicht in de leefgebieden van verschillende agrarische soorten, maar wijst ook aan waar specifieke maatregelen het meest rendabel zullen zijn voor landschap en biodiversiteit. Volgens Lucas Vanermen, medewerker biodiversiteit en platteland bij Regionaal Landschap Rivierenland en auteur van Boer zoekt vogel biedt deze soortgerichte landschapsvisie, landbouwers concrete aanbevelingen voor landschaps- en agrarisch natuurbeheer op perceelsniveau waardoor de landbouwer precies weet wat hij op zijn eigen terrein kan- en mag doen en welke middelen hiervoor beschikbaar zijn.

Contacteer ons Landschapsvisie Boer zoekt vogel
© PDPO
Veldleeuwerik
© Veldleeuwerik - Vilda
Patrijzen
© Regionaal Landschap Rivierenland
© VLM