Waterlandschap

Samen zoeken we naar oplossingen om waterschaarste en wateroverlast aan te pakkenTerug naar overzicht
Delen

Aanpakken watergebonden uitdagingen

De klimaatverandering zadelt ons steeds meer op met grote extremen in het weer. Met de afgelopen zomers van langdurige droogte en intense regenval komt onze reeds kwetsbare watervoorraad in Vlaanderen alsmaar meer onder druk te staan. Om landelijke gebieden te wapenen tegen deze wateruitdagingen, riep de Vlaamse Overheid het Water-Land-Schapsprogramma in het leven.

Aqualitatieve Mechelse Groenteregio (AMG)

Samen met het Proefstation voor de Groenteteelt brachten we de waterbehoefte maar ook wateroverschotten van de tuinbouwsector in kaart in de gemeenten Duffel, Kontich, Rumst, Sint-Katelijne-Waver, Lier en Putte. De waterkanskaarten, zoals deze gedoopt werden, zijn ondertussen uitgegroeid tot een belangrijk oriënterend instrument om verschillende partijen rond de tafel te brengen en gericht naar oplossingen te zoeken. Ze zetten een eerste belangrijke stap om de brug te slaan tussen de diverse stakeholders op het terrein, om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen en om wateroverlast en droogte te bestrijden. Ze verlagen de drempel naar nieuwe maatregelen voor een duurzaam beheer van kostbaar water.

Coalitie voor Water, Landschap en Landbouw (COWALA)

Dit project zal de komende 5 jaar innovatieve maatregelen realiseren om zo weinig mogelijk regenwater verloren te laten gaan en optimaal te benutten. Zo zullen we gebruik maken van technologische oplossingen voor duurzaam watergebruik zoals slimme bufferbekkens en drainages, alternatieve waterbronnen zoals bijvoorbeeld afgekoppeld dakwater van een bedrijf en digitalisatie. Daarnaast willen we water bijhouden door het landschap als een spons te laten werken. Dit kan door bijvoorbeeld het beken- en grachtenbeheer te optimaliseren, natte natuur te realiseren en de structuur van de bodem te verbeteren.

AMG en Cowala worden gesubsidieerd vanuit PDPO, Life en het landinrichtingsproject Waterlandschap en verloopt in samenwerking met POM Antwerpen, Provincie Antwerpen, Proefstation voor de Groenteteelt, Regionaal Landschap Rivierenland en Pidpa.

Life Aclima

Langdurige droogte, waterschaarste, we krijgen er de laatste jaren steeds vaker mee te maken. Land- en tuinbouwers kijken argwanend toe. Hoe zorgen we ervoor dat de land- en tuinbouw ook in de toekomst voldoende water hebben? Een belangrijk vraagstuk waar Life ACLIMA, een groots waterproject van de Europese Unie, een antwoord op wil bieden. De komende 5 jaar gaan een heleboel partners aan de slag om een brede waaier aan technologieën, managementstrategieën en maatregelen te demonstreren op de praktijkcentra land- en tuinbouw in de provincie Antwerpen. Deze demonstraties zullen land- en tuinbouwers aantonen dat er verschillende mogelijkheden zijn om de waterbeschikbaarheid op hun bedrijf duurzaam te verhogen. En dit door te focussen op 5 pijlers: waterbesparing, verhogen van hemelwatergebruik, inzetten op waterinfiltratie, waterhergebruik en aanwenden van externe waterbronnen zoals gezuiverd afvalwater van rioolzuiveringsinstallaties. Aquafin is trouwe partner voor die laatste pijler.

The ACLIMA-project has received funding from the LIFE Programme of the European Union under contract number LIFE 20 CCA_BE_001720.

Meer info:

Life Aclima

Waterbehoefte van land- en tuinbouw in kaart

Neem contact op met Steven Buelens

© Regionaal Landschap Rivierenland
© Regionaal Landschap Rivierenland

Met de steun van