Akkerranden

Het inzaaien van akkers en randen met een bij- en akkervogelvriendelijk mengsel zorgen dat landbouw en natuur bondgenoten worden.Delen

Akkers en akkerranden

Fauna-akkers en akkerranden bestaan uit akkerkruiden, akkerbloemen, grassen en/of oude landbouwgewassen. 

Met dit project willen we de jacht- en landbouwsector betrekken bij de thema’s biodiversiteit en natuur: jagers zien hun jachtkansen toenemen bij een stijging van de biodiversiteit, en ook landbouwers hebben baat bij een toegenomen aantal bestuivers in de omgeving van hun landbouwgewassen. Zij krijgen via dit project de kans om braakliggende monocultuurakkers in te zaaien met mengsels van diverse nectar-, blad-, zaad- en knolgewassen die het hele jaar voedsel of schuilplaats bieden aan een brede groep van insecten, vogels en zoogdieren. Het project voorziet ook de nodige kennisverspreiding over de inhoud van de zaadmengsels, de ideale zaaidiepte en -dichtheid, het beheer, de te verwachten diersoorten, en informatie inzake aangifte bij de mestbank e.d. Daarnaast voorzien we ervaring-uitwisselingskansen en een systeem om de resultaten te monitoren.

Je bent eigenaar van een akker?

Dan kan je bij ons terecht voor heel wat zaken:

  • advies over het te gebruiken bloemenmengsel
  • financiële tegemoetkoming voor een akker- of akkerrand
  • informatie over het opstellen van beheerovereenkomsten door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM)

Boer zoekt vogel

Ben je een landbouwer en wil je graag meewerken aan ons akkervogelproject? Akkers en akkerranden zijn een belangrijke biotoop voor heel wat diersoorten, maar door veranderd gebruik in de landbouw hebben akkervogels zoals geelgors, veldleeuwerik en patrijs het moeilijk. Het inzaaien van akkers en randen met een akkervogelvriendelijk mengsel zorgt dat landbouw en natuur opnieuw bondgenoten worden.

Neem contact op met Lucas.Vanermen@rlrl.be

© Regionale Landschappen

“Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”

© Vilda - Jeroen Mentens